works updated: SUZUKAKE JR NAGOYA TAKASHIMAYA

We have updated our new works “SUZUKAKE JR NAGOYA TAKASHIMAYA”.

(photo by Hiroshi Mizusaki)

  • 20200915_suzukake_jr_nagoya_takashimaya