Staff

Design Manager : Koichi Shimohira
Accunting Management, Director : Kayo Yamaguchi
Press, Design Assistant : Ritsu Shibata
Designer : Yuki Onita, Riki Harada, Kiyomoto Hirabaru, Sanae Furusato, Aki Hashizume, Koichi Furumura, Kana Yamamoto

Design Partners
Yasushi Arikawa, Interior designer