Staff

Design Manager : Koichi Shimohira
Accunting Management, Director : Kayo Yamaguchi
Designer : Yuki Onita, Kiyomoto Hirabaru, Sanae Furusato, Aki Hashizume, Koichi Furumura, Kana Yamamoto, Mitsuki Kuboyama
Press, Design Assistant : Ritsu Shibata
Design Partner : Yasushi Arikawa, Interior designer